Fundacja NBA

Polityka prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator.
    1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
     1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
      1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
       a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
       b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
       1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
        1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
         1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
          1. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

           

           

          Klauzula informacyjna

           

          W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO], informujemy, iż przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa/Państwa dziecka danych osobowych przez Fundację Niesobski Basket Academy. 

           Na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż:

           1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Niesobski Basket Academy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000975569, NIP: 611-281-92-40, REGON: 522232930.
            1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: imię i nazwisko dziecka oraz rodzica, adres zamieszkania dziecka oraz rodzica, adres email, numer telefonu rodzica, data urodzenia dziecka.
             1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i uczestnictwa dziecka w turniejach, campach, meczach, wyjazdach organizowanych przez Fundację Niesobski Basket Academy.
              1. Dane osobowe będą przetwarzane:
               • na podstawie udzielonej zgody, w celu rekrutacji i uczestnictwa dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
               • w celu wykonania umowy o uczestnictwo dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
               • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
               • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
               • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
              2. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu rekrutacji i uczestnictwa dziecka w rozgrywkach i eventach organizowanych przez Fundację NBA. Od zgody na przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest wzięcie udziału dziecka w rekrutacji i uczestnictwo. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Fundację Niesobski Basket Academy jest brak możliwości wzięcia udziału dziecka w rekrutacji, a następnie uczestnictwa w eventach czy rozgrywkach.
               1. W związku z przetwarzaniem danych, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom:
                • podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
                • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
                • operatorom pocztowym i kurierom,
                • bankom,
                • sponsorom,
                • służbom ratowniczym (pogotowie, policja, straż pożarna),
                • służbom porządkowym (ochrona),
                • Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowym i Wojewódzkim Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym,
                • podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji NBA usługi niezbędne do przygotowania eventów. Do grupy powyższych podmiotów zalicza się: biuro rachunkowe (księgowe), kancelaria prawna (kancelaria adwokacka), firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Fundacja.
               2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od dnia ich pozyskania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
                1. Przysługuje Państwu prawo:
                 • dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 ust. 1 RODO),
                 • otrzymania kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu (na podstawie art. 15 ust. 3 RODO),
                 • sprostowania (poprawiania) lub uaktualnienia swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO),
                 • usunięcia swoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (na podstawie art. 17 RODO),
                 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO),
                 • przenoszenia swoich danych osobowych do innego Administratora (na podstawie art. 20 RODO),
                 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO),
                 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy (na podstawie art. 13 ust. 2 lit. d RODO). Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
                2. Z praw wskazanych w ust. 8 powyżej można skorzystać drogą listowną lub mailową, pisząc na adres fundacjanba@gmail.com.
                 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
                  1. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
                   1. Możliwość skorzystania z określonych w RODO praw zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych.
                    1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody. Zgoda może zostać wycofana drogą pisemną lub elektroniczną.
                     1. Administrator może odmówić realizacji przysługujących praw w sytuacji, w której przetwarzanie danych dopuszczalne jest przez obowiązujące prawo.
                      1. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o swój usprawiedliwiony interes nie będzie ich dłużej przetwarzać do wskazanych celów, jeżeli zostanie wniesiony sprzeciw wobec takiego przetwarzania
                       1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.